Všeobecné obchodné podmienky

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Poskytnutím Vašich osobných údajov do registračného systému pre 3D skenovanie na platforme Somaton prevádzkovanej spoločnosťou SOMATOMETRICS 3D, s. r. o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka (ďalej len ako „Spoločnosť“) udeľujete Spoločnosti svoj súhlas, aby ako prevádzkovateľ spracúvala Vaše osobné údaje nasledovne:

Spracúvané osobné údaje

Súhlasíte, aby Spoločnosť spracúvala Vaše nasledovné osobné údaje:

 • základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, rok a mesiac narodenia, pohlavie, mesto bežného pobytu)
 • základné kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • základné údaje o postave (výška, váha)
 • ďalšie identifikačné údaje (QR kód vytvorený v procese registrácie na skenovanie, unikátny identifikátor vytvorený pre databázové účely a pod.)
 • ďalšie údaje o postave (statické fotografické snímky celej postavy, dátový 3D model celej postavy vytvorený zo snímok, rôzne dátové sady a metriky vytvorené z dátového 3D modelu celej postavy popisujúce jednotlivé časti tela a celú postavu)
 • iné odvodené údaje (vizualizácie, grafy a iné interpretácie získaných a vytvorených údajov o postave dotknutej osoby, ich porovnania so štatistickými hodnotami a pod.)

Účel a spôsob ich spracúvania

Súhlasíte, aby Spoločnosť uvedené osobné údaje spracúvala za nasledovnými účelmi:

 • Experimentálna prevádzka platformy Somaton
  • Bližšie vysvetlenie účelu: Spoločnosť môže Vaše osobné údaje spracúvať za účelom testovania a zdokonaľovania procesov a funkcionalít platformy Somaton, aj vrátane tvorby experimentálnych výstupov.
 • Tvorba vlastných štatistických databáz
  • Bližšie vysvetlenie účelu: Spoločnosť môže Vaše osobné údaje spracúvať za účelom tvorby vlastných databáz anonymných somatometrických údajov získaných v rámci prevádzky platformy Somaton, pre rôzne štatistické, výskumné, vedecké a prípadné budúce komerčné využitie.

Právny základ spracúvania

Vyššie uvedené spracúvanie prebieha na právnom základe Vášho súhlasu, t.j. súhlasu dotknutej osoby v zmysle ustanovení článku 6, ods. 1(a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR).

Doba spracúvania osobných údajov pre vyššie uvedené účely

Súhlasíte, aby Spoločnosť Vaše osobné údaje spracúvala a uchovávala počas celého obdobia nevyhnutného pre splnenie jednotlivých vyššie uvedených účelov spracúvania, minimálne však do ukončenia experimentálnej prevádzky platformy Somaton a jej úspešného uvedenia do komerčnej prevádzky.

Ostatné informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť v súlade s naplnením vyššie uvedených cieľov spracúvania Vaše osobné údaje poskytuje externému prevádzkovateľovi serverov alebo dátových úložísk využívaných platformou Somaton a prípadne prevádzkovateľovi aplikácie, prostredníctvom ktorej sa na skenovanie registrujete. Pri spracúvaní osobných údajov však nebude dochádzať k žiadnemu cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín (t.j. krajín, v ktorých neplatí Nariadenie GDPR) alebo medzinárodných organizácií.

Právo odvolať udelený súhlas

Váš takto udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením jeho odvolania zaslaním stručnej správy o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu info@somaton.me. Odvolanie súhlasu však neovplyvní spracúvanie Vašich osobných údajov vykonané na základe tohto súhlasu do momentu jeho odvolania.

Ostatné práva dotknutej osoby

Informácie o Vašich ďalších právach ako dotknutej osoby (napr. právo požadovať poskytnutie, opravu, prenos alebo výmaz osobných údajov alebo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, a iné) a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na internetovej stránke Spoločnosti www.somaton.me. V otázkach spracúvania Vašich osobných údajov môžete Spoločnosť zároveň kedykoľvek kontaktovať aj zaslaním elektronickej správy na e-mailovú adresu: info@somaton.me. Okrem toho máte v súvislosti so spracúvaním vykonávaným Spoločnosťou právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktuálne kontaktné údaje tohto úradu a ďalšie pokyny pre podanie takejto žiadosti sú zverejnené na internetovej stránke úradu na adrese www.dataprotection.gov.sk.

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

podľa príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR Nariadenie“) a doplnkovo aj príslušnej slovenskej legislatívy

Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Oznámenie“) vysvetľuje rozsah, spôsob a podmienky, za akých spoločnosť SOMATOMETRICS 3D, s. r. o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka (ďalej len ako „Spoločnosť“) spracúva osobné údaje v rámci jej aktivít uvedených nižšie.

Kontaktné údaje Spoločnosti vo veciach spracúvania osobných údajov
fyzická adresa: SOMATOMETRICS 3D, s. r. o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava
e-mail: info@somaton.me

Ktorým osobám je toto Oznámenie určené?
(Okruh dotknutých osôob)

V tomto Oznámení Spoločnosť informuje o spracúvaní osobných údajov osôb, ktoré sa zúčastnia úvodnej (experimentálnej) prevádzky technologickej platformy Spoločnosti určenej na 3D skenovanie ľudskej postavy a získavanie, spracúvanie a vyhodnocovanie somatometrických údajov, teda fyzických parametrov jednotlivých častí ľudského tela (ďalej aj len „platforma Somaton“).

Tieto osoby ďalej v texte Oznámenia označujeme rovnako ako Nariadenie, t.j. ako „dotknuté osoby“.

Aké osobné údaje spracúvame?
(Rozsah spracúvaných osobných údajov)

Osobné údaje, ktoré Spoločnosť o dotknutých osobách spracúva možno v úvode rozdeliť na dve základné skupiny.

Prvú skupinu tvoria osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne pri registrácii na 3D skenovanie priamo Spoločnosti (či už osobne na mieste skenovania alebo elektronickými prostriedkami, napr. e-mailom alebo webovým formulárom a pod.) alebo prostredníctvom na to určenej mobilnej aplikácie prevádzkovanej inou osobou, ktorá následne tieto osobné údaje Spoločnosti poskytne. Ide o nasledujúce kategórie osobných údajov*:

 • základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, rok a mesiac narodenia, pohlavie, mesto bežného pobytu)
 • základné kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • základné údaje o postave (výška, váha)

(* Konečný presný zoznam týchto údajov môže byť pre jednotlivé dotknuté osoby mierne odlišný, podľa rozsahu údajov, ktoré sa daná dotknutá osoba rozhodla poskytnúť, ako aj kvôli postupnému zdokonaľovaniu procesov platformy Somaton počas jej experimentálnej prevádzky. V tejto skupine osobných údajov však Spoločnosť nespracúva o dotknutej osobe žiadne údaje, ktoré by dotknutá osoba sama vedome neposkytla.)

Druhou skupinou sú osobné údaje, ktoré o dotknutej osobe vytvorí samotná platforma Somaton, resp. jej podporné služby. Ide o nasledujúce kategórie osobných údajov**:

 • ďalšie identifikačné údaje (QR kód vytvorený v procese registrácie na skenovanie, unikátny identifikátor vytvorený pre databázové účely a pod.)
 • ďalšie údaje o postave (statické fotografické snímky celej postavy, dátový 3D model celej postavy vytvorený zo snímok, rôzne dátové sady a metriky vytvorené z dátového 3D modelu celej postavy popisujúce jednotlivé časti tela a celú postavu)
 • iné odvodené údaje (vizualizácie, grafy a iné interpretácie získaných a vytvorených údajov o postave dotknutej osoby, ich porovnania so štatistickými hodnotami a pod.)

(** Konečný presný zoznam týchto údajov môže byť pre jednotlivé dotknuté osoby mierne odlišný kvôli postupnému zdokonaľovaniu procesov platformy Somaton počas jej experimentálnej prevádzky. Ak by však došlo k spracúvaniu osobných údajov inej než vyššie uvedenej kategórie, Spoločnosť bude o tomto dotknuté osoby dodatočne informovať.)

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Spoločnosť uvádza, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb nedochádza k získavaniu, tvorbe, ani inému spracúvaniu ich biometrických údajov. Platforma Somaton nespracúva získané fotografické snímky dotknutej osoby, 3D model jej postavy, ani akékoľvek iné odvodené alebo vytvorené údaje o jej postave spôsobom, ktorého výsledkom by boli osobné údaje umožňujúce identifikáciu/stotožnenie dotknutej osoby na základe opätovného zosnímania jej postavy.

Za akým účelom osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť osobné údaje dotknutých osôb spracúva za nasledovnými účelmi:

 • Experimentálna prevádzka platformy Somaton

Bližšie vysvetlenie účelu: Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom testovania a zdokonaľovania procesov a funkcionalít platformy Somaton, aj vrátane tvorby experimentálnych výstupov.

 • Tvorba vlastných štatistických databáz

Bližšie vysvetlenie účelu: Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom tvorby vlastných databáz anonymných somatometrických údajov získaných v rámci prevádzky platformy Somaton, pre rôzne štatistické, výskumné, vedecké a prípadné budúce komerčné využitie.

 • Marketing a propagácia služieb a produktov Spoločnosti

Bližšie vysvetlenie účelu: Spoločnosť spracúva niektoré základné identifikačné a kontaktné údaje dotknutých osôb aj pre účel vytvorenia databázy kontaktov dotknutých osôb, ktoré sa zúčastnili experimentálnej prevádzky platformy Somaton, pre ich opätovné oslovenie s ponukou služieb alebo produktov poskytovaných Spoločnosťou v rámci platformy Somaton po spustení jej komerčnej prevádzky.

Na základe akého oprávnenia osobné údaje spracúvame?
(Právne základy spracúvania osobných údajov)

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe nasledovných právnych základov:

 • Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov

Bližšie vysvetlenie právneho základu a na ňom založeného spracúvania: Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom Experimentálna prevádzka platformy Somaton, ako aj za účelom Tvorba vlastných štatistických databáz Spoločnosť realizuje na základe súhlasov dotknutých osôb. Ide o právny základ podľa článku 6(1)(a) GDPR Nariadenia.

Dotknutá osoba môže okrem iného takýto súhlas kedykoľvek odvolať (bližšie viď záverečnú časť tohto Oznámenia) a docieliť tým ukončenie ďalšieho takéhoto spracúvania jej osobných údajov.

 • Oprávnený záujem Spoločnosti

Bližšie vysvetlenie právneho základu a na ňom založeného spracúvania: Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom Marketing a propagácia služieb a produktov Spoločnosti Spoločnosť realizuje v obmedzenej miere a rozsahu (viď bližšie vysvetlenie tohto účelu v predchádzajúcej otázke) nevyhnutnom pre naplnenie jej oprávneného záujmu. Tým je potreba primeranej propagácie, podpory a rozvoja podnikateľského zámeru Spoločnosti týkajúceho sa platformy Somaton. Ide o právny základ podľa článku 6(1)(f) GDPR Nariadenia.

Dotknutá osoba môže okrem iného spracúvanie osobných údajov na tomto právnom základe namietať, na základe čoho bude Spoločnosť povinná legitímnosť spracúvania opätovne vyhodnotiť a v prípade ak odpadnú jeho dôvody, ďalšie takéto spracúvanie jej osobných údajov ukončiť.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
(Doba spracúvania, poskytovanie údajov iným osobám a iné)

 • Spoločnosť uchováva osobné údaje dotknutých osôb len počas obdobia nevyhnutného pre splnenie jednotlivých vyššie uvedených účelov spracúvania, minimálne však do ukončenia experimentálnej prevádzky platformy Somaton, jej úspešného uvedenia do komerčnej prevádzky a ukončenia s tým súvisiacej marketingovej kampane a propagácie.
 • Osobné údaje dotknutých osôb v rámci svojich interných procesov Spoločnosť môže poskytnúť nasledovným iným osobám: externému prevádzkovateľovi serverov alebo dátových úložísk využívaných platformou Somaton a prípadne prevádzkovateľovi aplikácie, prostredníctvom ktorej sa dotknutá osoba na skenovanie zaregistrovala. Tieto iné osoby sa pri spracúvaní takto prijatých osobných údajov taktiež riadia ustanoveniami GDPR Nariadenia.
 • Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k žiadnemu cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretej krajiny (t.j. krajiny, v rámci ktorej neplatí GDPR Nariadenie) alebo do medzinárodnej organizácie.
 • Poskytnutie žiadneho zo spracúvaných osobných údajov nie je povinné. Pri ich neúplnosti nemusí byť platforma Somaton schopná riadnej prevádzky a spracovania a vyhodnotenia dát. Spoločnosť preto môže dotknutej osobe pri neposkytnutí jej požadovaných osobných údajov odmietnuť vykonať skenovanie postavy alebo nesprístupniť jeho výsledky.
 • Osobné údaje dotknutých osôb nepodliehajú pri spracúvaní Spoločnosťou profilovaniu, ani procesom automatizovaného rozhodovania.

Práva a nároky dotknutých osôb

Dotknutá osoba má nasledujúce práva ohľadom jej osobných údajov spracúvaných Spoločnosťou:

 • právo na získanie potvrdenia od Spoločnosti, či Spoločnosť osobné údaje spracúva
 • právo na získanie kópie osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov (tzv. „právo na zabudnutie“)
 • právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo požadovať prenos osobných údajov inej osobe (t.j. ich poskytnutie v prenosnej podobe a prípadne zaslanie priamo inej osobe, ktorú dotknutá osoba určí)

Pokyny pre uplatnenie práva dotknutej osoby voči Spoločnosti

Dotknutá osoba si môže svoje práva voči Spoločnosti kedykoľvek uplatniť nasledujúcim spôsobom:

 • osobne, v sídle Spoločnosti uvedenom v úvode tohto Oznámenia
 • písomne, zaslaním predmetnej žiadosti na fyzickú adresu Spoločnosti uvedenú v úvode tohto Oznámenia
 • elektronicky — e-mailom, zaslaním predmetnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú v úvode tohto Oznámenia

Možnosť podať sťažnosť na Úrad ochrany osobných údajov SR

Popri vyššie uvedených právach, ktoré si dotknutá osoba môže uplatniť voči Spoločnosti, má dotknutá osoba aj právo podať sťažnosť ohľadom spracúvania a ochrany jej osobných údajov Spoločnosťou priamo na Úrad ochrany osobných údajov SR.

Aktuálne kontaktné údaje tohto úradu a ďalšie pokyny pre podanie takejto žiadosti sú zverejnené na internetovej stránke úradu na adrese www.dataprotection.gov.sk.

Podmienky experimentálnej prevádzky platformy Somaton

Spoločnosť SOMATOMETRICS 3D, s. r. o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka (ďalej len „Spoločnosť“) vyvíja systém pre 3D skenovanie ľudskej postavy a a získavanie, spracúvanie a vyhodnocovanie somatometrických údajov, teda fyzických parametrov jednotlivých častí ľudského tela (ďalej len „platforma Somaton“).

Fáza experimentálnej prevádzky

Spoločnosť zahájila úvodnú experimentálnu prevádzku platformy Somaton zameranú predovšetkým na otestovanie a ďalšie zdokonalenie procesov a funkčnosti platformy Somaton a súbežne s tým aj na prvé prípady jej využitia na výskumné, vedecké alebo vzdelávacie účely. Spoločnosť plánuje za týmto účelom spolupracovať s rôznymi vzdelávacími a vedeckými inštitúciami.

Komerčnú prevádzku platformy Somaton a poskytovanie služieb a produktov s ňou súvisiacich Spoločnosť zaháji až v ďalšej fáze.

Experimentálna povaha dát, možnosť chýb

V rámci experimentálnej prevádzky Spoločnosť nezaručuje presnosť ani správnosť dát vytvorených platformou Somaton, čo zahŕňa fotografické snímky postavy, z nich vytvorený dátový 3D model postavy, rôzne dátové sady a metriky vytvorené z dátového 3D modelu postavy a ďalšie kategórie odvodených údajov (napr. vizualizácie, grafy a iné interpretácie získaných a vytvorených údajov o postave) alebo akýchkoľvek ďalších výstupov platformy Somaton.

Informatívna povaha dát, vylúčenie odborných názorov

Akékoľvek dáta alebo výstupy vytvorené platformou Somaton majú výlučne informatívny charakter. Spoločnosť nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ani iných obdobných odborných služieb. Dáta a výstupy vytvorené platformou Somaton nie sú odborne kontrolované a nie sú určené na odbornú indikáciu anatomických alebo zdravotných anomálií alebo problémov.

Účastníci experimentálnej prevádzky platformy Somaton by akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa ich zdravia a fyzického stavu mali konzultovať s lekárom alebo iným odborníkom, Spoločnosť v tomto smere neposkytuje žiadne informácie ani starostlivosť.

Ďalšie použitie akýchkoľvek dát alebo výstupov platformy Somaton je výlučne na vlastné riziko. Spoločnosť nepreberá za žiadne takéto použitie dát a výstupov platformy Somaton akúkoľvek zodpovednosť.

Vylúčenie zodpovednosti za prípadné škody alebo náklady

Z vyššie uvedených dôvodov Spoločnosť (ani žiadna osoba, ktorá činnosť platformy Somaton počas jej experimentálnej prevádzky operatívne zabezpečuje alebo podporuje) nepreberá na seba žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo náklady, ktoré by mohli účastníkom experimentálnej prevádzky prípadne vzniknúť v súvislosti s ich účasťou a/alebo poskytnutím, sprístupnením, použitím alebo ďalším spracovaním akýchkoľvek ich osobných údajov alebo výstupov platformy Somaton. Výnimku tvorí len zodpovednosť Spoločnosti za spracúvanie osobných údajov účastníkov experimentálnej prevádzky vyplývajúca zo záväzných predpisov (Nariadenie GDPR a slovenská legislatíva).

Vlastníctvo údajov a dát

Všetky dáta získané platformou Somaton pri snímaní postavy účastníka experimentálnej prevádzky (okrem osobných údajov, ktoré priamo poskytol účastník experimentálnej prevádzky), ako aj akékoľvek dáta a výstupy z nich odvodené alebo vytvorené platformou Somaton (aj vrátane akýchkoľvek databáz a dátových setov) sú výlučným vlastníctvom Spoločnosti. K ich prevodu do vlastníctva inej osoby (ani účastníka experimentálnej prevádzky) nedochádza ani v prípade poskytnutia akýchkoľvek výstupov platformy Somaton inej osobe (či už priamo účastníkovi experimentálnej prevádzky alebo inej strane).

Bezodplatnosť

Účasť na experimentálnej prevádzke platformy Somaton je dobrovoľná a bezodplatná. Účastníkom experimentálnej prevádzky platformy Somaton nevzniká voči Spoločnosti v súvislosti s ich účasťou a umožnením zosnímania ich postavy a poskytnutím ich ostatných osobných údajov žiadny majetkový alebo iný nárok.

Schválenie etickou komisiou o výskume

Výskumná časť projektu digitálnej antropometrie bola prerokovaná a schválená Etickou komisiou UKF v Nitre, ktorá vydala súhlasne stanovisko dňa 3.4. 2024 pod číslom UKF/197/2024/191013:002. Nezávislá etická komisia je založená a pracuje podľa požiadaviek ICH GCP a GDPR a príslušných právnych noriem a nariadení.

 • doktorand: PaedDr. Vladimír Zlatoš, PhD.
 • vedúci výskumu: prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
 • predseda etickej komisie: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
 • členovia etickej komisie:
  • - doc. Mgr. Henrich Grežo, PhD.
  • - Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
  • - doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
  • - prof. RNDr. František Strejček, PhD.
  • - prof. Mgr. Ildikó Vančo, PhD.
  • - prof. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
  • - Mgr. Žaneta Mikušová